Konkurs plastyczny „Święty Sebastian jest patronem Polkowic” – symbolika historyczna i współczesna

Stowarzyszenie Świętego Sebastiana ogłasza konkurs plastyczny o Św. Sebastianie. Czas trwania od 2 kwietnia do 15 maja 2023 r. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych.

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną na temat „Święty Sebastian jest patronem Polkowic” – symbolika historyczna i współczesna na kartce o formacie A3 lub A4 wykonaną techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

Rysunek ma nawiązywać do postaci św. Sebastiana oraz symboliki 5 strzał, litery „S”, palmy męczeństwa, koloru czerwonego związanego z męczeństwem. Wzorem do tworzenia prac są ikona św. Sebastiana, obraz wotywny znajdujący się w kościele pw. św. Sebastiana i obraz znajdujący się w kościele pw. św. Michała Archanioła.

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu:

Gminny konkurs plastyczny

„Św. Sebastian – jest patronem miasta” – symbolika historyczna i współczesna.

Cele konkursu:

 • Przywracanie społeczności Polkowic  historycznej wartości poprzez kultywowanie postaci i symboliki św. Sebastiana
 • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 • Rozwijanie w młodym pokoleniu wartości chrześcijańskich.
 • Promowanie miasta
 • Zapoznanie z postacią św. Sebastiana, który jest patronem Polkowic.
 • Zapoznanie z symboliką związaną ze św. Sebastianem: 5 strzał, litera „S”, kolor czerwony.

Organizator:

 • Stowarzyszenie św. Sebastiana w Polkowicach, ul. Wojska Polskiego 7, 59 – 100 Polkowice
 • osoba do kontaktu: Marek Kluwak, e-mail: mkluwak@gmail.com

Adresat:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, klas I – VIII, szkół podstawowych oraz dla przedszkoli Gminy Polkowice

Czas trwania konkursu:

 • Prace należy dostarczyć na adres Stowarzyszenia (Stowarzyszenie Świętego Sebastiana w Polkowicach, ul. Wojska Polskiego 7, 59-100 Polkowice) z dopiskiem „Św. Sebastian – patron miasta” w terminie do dn. 24 maja 2023 (liczy się data wpływu). Prace można również złożyć u koordynatora konkursu w każdej ze Szkół.
 • Wyniki opublikowane zostaną na stronie Stowarzyszenia www.swietysebastian.polkowice.pl 30 maja 2023 r.

Jury:

Komisję konkursową powołuje organizator. W skład komisji wchodzą członkowie Stowarzyszenia oraz nauczyciele z poszczególnych Szkół.

Zasady uczestnictwa:

 • Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
 • Do pracy dołączamy oświadczenie – zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na udział w konkursie.
 • Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • Przedszkolaki, klasy I- III
 • klasy IV – VI
 • klasy VII – VIII
 • Każda szkoła i przedszkole może zgłosić do konkursu w każdej kategorii wiekowej nieograniczoną ilość niepublikowanych jeszcze prac.
 • Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
 • Prawa autorskie wykonawców dostarczonych prac przechodzą na Organizatora konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.

Laureaci/Nagrody:

 • Jury przyznaje nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
 • O sposobie odbioru nagród organizator poinformuje laureatów poprzez podanie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Uwagi końcowe:

Regulamin dostępny na stronie internetowej:  www.swietysebastian.polkowice.pl


Załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA  W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Święty Sebastian jest patronem Polkowic” – symbolika historyczna i współczesna.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………..

z klasy ………… Szkoły Podstawowej ..……………………………………………………………..

w Gminnym Konkursie Plastycznym   „Święty Sebastian jest patronem Polkowic” – symbolika historyczna i współczesna.  organizowanym przez Stowarzyszenie Świętego Sebastiana w Polkowicach. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Świętego Sebastiana w Polkowicach.

                                                                                 ………………………………………………….

                                                                                        Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Stowarzyszenie Świętego Sebastiana w Polkowicach, ul. Wojska Polskiego 7, 59 – 100 Polkowice. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: stowarzyszenie.polkowice@gmail.coml. Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w związku  z udziałem w Gminnym Konkursie Plastycznym na pracę dotyczącą św. Sebastiana. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

                                                                                   ……………………………………………………

                                                                                       Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

sebastian1 kofrekta