Statut stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Świętego Sebastiana w Polkowicach

2. Siedzibą  Stowarzyszenia jest miasto Polkowice.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§ 2

5.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

6.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową  w stosunku do działalności pożytku publicznego.

7.  Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8.  Stowarzyszenie może nabywać udziały w spółkach prawa handlowego jak również uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

ROZDZIAŁ II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA  

8. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie działalności pożytku publicznego i  wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego, turystyki, sportu i ekologii, oraz w zakresie działalności społecznej i kulturalnej.

9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

10.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

1) promocję i organizację wolontariatu;

 2) działalność charytatywną;

 3) inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego;  

 4) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;  

 5) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;  

 6) organizowanie zebrań, konferencji i szkoleń;

 7) szerzenie i kultywowanie pamięci św. Sebastiana;

8)  działalność informacyjną i wydawniczą;

9)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

10) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;   

11) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

12) ochronę i promocję zdrowia;  

13) działalność na rzecz rodziny poprzez promocję macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  ochrony praw dziecka;  

14) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;                                                   

15) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;   

16) działalność na rzecz integracji  lub reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

17) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

18) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

20) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

21) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

23) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

24) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

25) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

26) upowszechnianie świadomości prawnej obywateli, w tym poprzez ochronę praw ofiar przestępstw i konsumentów;

27) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej  społeczeństwa;

28) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz organizowanie i prowadzenia negocjacji; 

29) prowadzenie działalności w zakresie edukacji prawnej oraz edukacji ekonomicznej;

30) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

31) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

32) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

33) odkrywanie i budowanie tożsamości społecznej i kulturowej wsród mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Polkowice;

34) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;                                                                                                                     

35) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

36) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

37) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności  oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

38) wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;   

39) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

40) pomoc Polonii i Polakom za granicą;                                

41) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

42) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;   

43) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się  realizacją celów tożsamych z celami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III  – CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI  

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

12. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie,     

działającymi przez swoich przedstawicieli.

13. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność

do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia.  

14. Stowarzyszenie posiada członków:  

 a.  zwyczajnych; 

 b.  wspierających; 

 c.  honorowych.  

 15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,   posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

 a.  złoży deklarację członkowską na piśmie,  

 b.  przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.  

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.  
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.  
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.  
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:  
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;  
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;  
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;  
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

 a.  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;  

 • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;  
 • regularnego opłacania składek.  
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  
 • Utrata członkostwa następuje na skutek:  
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;  
 • wykluczenia przez Zarząd:  z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,     z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,  na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.  
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  

27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA  

28.  Władzami Stowarzyszenia są:  

 1. Walne Zgromadzenie Członków;  
 2. Zarząd;  
 3. Komisja Rewizyjna.  

29.  Kadencja władz.  

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.  
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić w kolejnych kadencjach.  
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.  
 4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Walne Zgromadzenie Członków 

32. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:  

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;  
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.  
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  
 5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.  
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:  
 8. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;  
 9. uchwalanie zmian Statutu;  
 10. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;  
 11. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;  
 12. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  
 13. uchwalanie budżetu;  
 14. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;  
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;  
 16. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;  
 17. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;  
 18. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;  
 19. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;  
 20. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

Zarząd 

 • Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.  
 • Zarząd składa się z 4 do 7 osób, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zgromadzenie Członków  w drodze stosownej uchwały. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
 • W skład każdego Zarządu powoływany jest każdorazowy proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Łaskawej w Polkowicach, o ile wskazany nie przedstawi na piśmie swojej innej woli.  

41. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków::

a.   prezesa Zarządu  

 • wicepreza Zarządu;  
 • sekretarza;  
 • skarbnika.  
 • Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu.  
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.  
 • Do kompetencji Zarządu należą:  
 • realizacja celów Stowarzyszenia;  
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;  
 • uchwalanie regulaminów, sporządzanie planów pracy i budżetu;  
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;  
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;  
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;  
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;  
 • przyjmowanie i skreślanie członków. 

Komisja Rewizyjna 

 • Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy   oraz sekretarza.  
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie      w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
 • kontrolowanie działalności Zarządu;  
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;  
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;  
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;  
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
 • Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.  
 • Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:  
 • składki członkowskie;  
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;  
 • dotacje;  
 • darowizny, zapisy i spadki;  
 • korzyści z ofiarności publicznej;  
 • wpływy z działalności statutowej;  
 • dywidendy należne Stowarzyszeniu z udziałów w spółkach kapitałowych;
 • dochody z oprocentowanych lokat bankowych;  
 • odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe;  
 • przekazane przez osoby fizyczne części podatku dochodowego (mechanizm 1%);  
 • przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.  
 • Stowarzyszenie prowadzi rachunek bankowy.  
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z  obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzoną przez siebie działalność pożytku publicznego.  
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, w drodze stosownej uchwały, przy czym zabrania się:  

a.   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b.   przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów   lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;  

c.  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków   organów   lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach   wyższych niż rynkowe.

54. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane    przepisami prawa składa Zarząd. Zarząd może odmówić przyjęcia      darowizny, spadku, zapisu,  a także subwencji, dotacji oraz grantu.

55. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd  może składać oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy    w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Zarząd nie może w żadnej sytuacji złożyć oświadczenia   o przyjęciu spadku wprost.

56. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w osobach: prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu i skarbnika.  

 

 ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.