O nas

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie św. Sebastiana, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie  przepisów polskiego prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 2261),  innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz niniejszego Statutu. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Polkowice. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową    w stosunku do działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Stowarzyszenie może nabywać udziały w spółkach prawa handlowego jak również uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie działalności pożytku publicznego i  wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego, turystyki, sportu i ekologii, oraz w zakresie działalności społecznej i kulturalnej.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

  • promocję i organizację wolontariatu;
  • działalność charytatywną;
  • inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego;  
  • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;  
  • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;  
  • organizowanie zebrań, konferencji i szkoleń;
  • szerzenie i kultywowanie pamięci św. Sebastiana.